Danh Sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ Mỹ Kim cho quỹ
Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX “Về Mái Trường Xưa” – 2019

 

HỌ VÀ TÊN MỸ KIM NƠI CƯ NGỤ
Ẩn Danh $100.00 Houston, Texas – USA
Ẩn Danh $40.00 Houston, Texas – USA
ALLTAX, LLC
(bảo trợ Ban Văn Nghệ)
$200.00 Arlington, Texas – USA
Nhóm Gia Long 72-79 $500.00 GLOBAL
Vũ Thị Lan Phương $60.00 AUSTRALIA
Luraco Health & Beauty LLC
(bảo trợ Ban Văn Nghệ)
$500.00 Arlington, TX – USA
Nga Hawker & Hoa Dao Phung $30.00 USA
Tyvan LLC (bảo trợ Ca Sĩ) $500.00 USA
Bác Sĩ Vũ Anh Tuấn (bảo trợ Ca Sĩ) $500.00 Sugar Land, TX – USA
Nguyễn Thị Tuyết Huế $160.00 Austin, Texas – USA
Hoàng Khánh Linh $200.00 VIỆT NAM
Trần Thị Phương Thủy $50.00 VIỆT NAM
Trần Thị Mầu $100.00 Houston, TX – USA