Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1973 Trần Kim Khánh Virginia, USA ĐẠI HỘI
1973 Thanh Vân USA ĐH & TĐH
1973 Đào Kim Thoa Houston, USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Thị Yến VIỆT NAM ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Thị Liên Houston, USA ĐẠI HỘI
1973 Tăng Thị Bạch Mai VIỆT NAM ĐH & TĐH
1973 Giang Thị Hải VIỆT NAM ĐH & TĐH
1973 Tạ Thị Minh Dung USA ĐH & TĐH
1973 Huỳnh Ngọc Thanh GERMANY ĐH & TĐH
1973 Đỗ Thị Côi BELGIUM ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Thị Thu Vân USA ĐH & TĐH
1973 Lê Thị Thu Thủy USA ĐH & TĐH
1973 Thiều Tuyết Anh USA ĐH & TĐH
1973 Lê Thị Nam USA ĐH & TĐH
1973 Phạm Thị Ngọc Lang USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Kim Loan USA ĐH & TĐH
1973 Đặng Thị Đăng Nam USA ĐH & TĐH
1973 Đoàn Thị Tuyết VIỆT NAM ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Thị Minh USA ĐH & TĐH
1973 Trịnh Thị Nga USA ĐH & TĐH
1973 Hạnh Allgood USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Bạch Yến USA ĐH & TĐH
1973 Trần Lệ Hà USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Thị Mùi USA ĐH & TĐH
1973 Trần Thu Tâm USA ĐH & TĐH
1973 Lê Thị Kim Lang USA ĐH & TĐH
1973 Đỗ Hồng Sương USA ĐH & TĐH
1973 Trần Thị Hồng Bích AUSTRALIA ĐH & TĐH
1973 Trần Huệ Khanh AUSTRALIA ĐH & TĐH
1973 Tôn Thị Sinh VIỆT NAM ĐH & TĐH