Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1972 Nguyễn Thị Lệ Hồng VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Nguyễn Thị Nga VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Lê Quý Ngọc VIỆT NAM ĐH & TĐH
1972 Tuyet Minh Bui Argabright USA ĐH & TĐH
1972 Nguyễn Lệ Hiền Houston, USA ĐH & TĐH
1972 Trinh Cam Chau USA ĐH & TĐH
1972 Tinh Dinh USA ĐẠI HỘI
1972 Quan Tanh USA ĐẠI HỘI
1972 Kim Hoa Khieu USA ĐH & TĐH
1972 Nguyen Bao Chau USA ĐH & TĐH
1972 Lê Phương Lan California, USA ĐH & TĐH
1972 Đỗ Ngọc Ánh San Jose, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Lê Xuân Hoàng Houston, USA ĐH & TĐH
1972 Nguyễn Thị Kim Phụng CANADA ĐẠI HỘI
1972 Hồ Tuyết Loan VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Nguyễn Thị Thanh USA ĐH & TĐH
1972 Trịnh Thị Phụng USA TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Bùi Thị Lan USA ĐH & TĐH
1972 Triệu Kim Dung USA TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Cao Ngọc Lan Florida, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Hoàng Thị Minh Hải AUSTRALIA ĐẠI HỘI
1972 Phan Thị Sách USA ĐH & TĐH
1973 Trần Kim Khánh Virginia, USA ĐẠI HỘI
1973 Thanh Vân USA ĐH & TĐH
1973 Đào Kim Thoa Houston, USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Thị Yến VIỆT NAM ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Thị Liên Houston, USA ĐẠI HỘI
1973 Tăng Thị Bạch Mai VIỆT NAM ĐH & TĐH
1973 Giang Thị Hải VIỆT NAM ĐH & TĐH