Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1970 Nguyễn Thị Thanh Quang USA ĐH & TĐH
1970 Dương Khánh Ninh USA TIỀN ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Bích Uyên California, USA ĐẠI HỘI
1971 Trần Thị Mỹ Hạnh Houston, USA ĐH & TĐH
1971 Dương Châu Mỹ Ngọc Houston, USA ĐH & TĐH
1971 Phượng Callaway USA ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Ngọc Bích VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Thị Sắp VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Thị Xuyến USA ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Thị Minh Hương USA ĐẠI HỘI
1971 Đào Thị Kiềng USA ĐẠI HỘI
1971 Phan Thị Nguyệt Minh USA ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Ngọc Vân Khương USA ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Ngọc Phương Toronto, CANADA ĐẠI HỘI
1971 Vũ Thị Kim Chung VIỆT NAM ĐH & TĐH
1971 Lê Thị Ngọc Nữ Houston, USA ĐH & TĐH
1971 Phạm Thị Kim Quân USA ĐH & TĐH
1971 Trương Bạch Loan CANADA ĐH & TĐH
1971 Nguyễn Kim Thuần USA ĐH & TĐH
1971 Đặng Thị Thu Thủy CANADA ĐH & TĐH
1972 Vũ Thị Phúc Houston, USA ĐẠI HỘI
1972 Trần Minh Châu Florida, USA ĐH & TĐH
1972 Phùng Thị Thái Dallas, USA ĐH & TĐH
1972 Trần Thị Bi Dallas, USA ĐH & TĐH
1972 Nguyễn Liên Hương Dallas, USA ĐH & TĐH
1972 Nguyễn Thị Thúy Virginia, USA ĐH & TĐH
1972 Trần Gia Lạc VIỆT NAM ĐH & TĐH
1972 Mã Tố Phương Dallas, USA ĐH & TĐH
1972 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh FRANCE ĐH & TĐH
1972 Huỳnh Thu Vân VIỆT NAM ĐẠI HỘI