Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1972 Vũ Thị Phúc Houston, USA ĐẠI HỘI
1972 Trần Minh Châu Florida, USA ĐH & TĐH
1972 Phùng Thị Thái Dallas, USA ĐH & TĐH
1972 Trần Thị Bi Dallas, USA ĐH & TĐH
1972 Nguyễn Liên Hương Dallas, USA ĐH & TĐH
1972 Nguyễn Thị Thúy Virginia, USA ĐH & TĐH
1972 Trần Gia Lạc VIỆT NAM ĐH & TĐH
1972 Mã Tố Phương Dallas, USA ĐH & TĐH
1972 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh FRANCE ĐH & TĐH
1972 Huỳnh Thu Vân VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1972 Nguyễn Thị Lệ Hồng VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Nguyễn Thị Nga VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Lê Quý Ngọc VIỆT NAM ĐH & TĐH
1972 Đặng Thị Kim Thoa VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Tuyet Minh Bui Argabright USA ĐH & TĐH
1972 Nguyễn Lệ Hiền Houston, USA ĐH & TĐH
1972 Trinh Cam Chau USA ĐH & TĐH
1972 Tinh Dinh USA ĐẠI HỘI
1972 Quan Tanh USA ĐẠI HỘI
1972 Kim Hoa Khieu USA ĐH & TĐH
1972 Nguyen Bao Chau USA ĐH & TĐH
1972 Lê Phương Lan California, USA ĐH & TĐH
1972 Đỗ Ngọc Ánh San Jose, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Lê Xuân Hoàng Houston, USA ĐH & TĐH
1972 Nguyễn Thị Kim Phụng CANADA ĐẠI HỘI
1972 Hồ Tuyết Loan VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Nguyễn Thị Thanh USA ĐH & TĐH
1972 Trịnh Thị Phụng USA TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Bùi Thị Lan USA ĐH & TĐH
1972 Triệu Kim Dung USA TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Cao Ngọc Lan Florida, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1972 Hoàng Thị Minh Hải AUSTRALIA ĐẠI HỘI