Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1970 Lê Kim Anh USA ĐẠI HỘI
1970 Trần Quý AUSTRALIA ĐH & TĐH
1970 Cao Ngọc Tính CANADA TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Cindi Hồng Doana USA ĐẠI HỘI
1970 Trần Phụng USA ĐH & TĐH
1970 Hồ Thái USA ĐH & TĐH
1970 Đào Kim Ngọc VIỆT NAM ĐH & TĐH
1970 Nguyễn Thị Thoa CANADA TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Nguyễn Kim Nhung USA TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Lưu Thị Phụng USA ĐẠI HỘI
1970 Huỳnh Thị Kim Lan North Carolina, USA ĐH & TĐH
1970 Xuân Kiều USA ĐH & TĐH
1970 Huỳnh Thi Duy Đào VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Trần Thị Mai VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Trương Thị Lan VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Võ Kim Anh VIỆT NAM ĐH & TĐH
1970 Bùi Thị Nghĩa VIỆT NAM ĐH & TĐH
1970 Nguyễn Liễu Mai Austin, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Nguyễn Thị Yến VIỆT NAM ĐH & TĐH
1970 Võ Thị Cẩm Châu VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Bùi Thị Ngọc Nhung Texas, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Bạch Nga Natalie California, USA ĐH & TĐH
1970 Chu Kim Quỳnh California, USA ĐH & TĐH
1970 Ngô Thị Phương Dung Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1970 Trần Thị Minh Tâm Montreal, CANADA ĐẠI HỘI
1970 Tô Anh Hà Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1970 Lương Thị Đẹp Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1970 Trần Thị Kim Ngọc USA ĐẠI HỘI
1970 Phượng Nguyễn Meeke Dallas, USA ĐH & TĐH
1970 Hoa Dao Phung USA TIỀN ĐẠI HỘI