Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1970 Bùi Thị Nghĩa VIỆT NAM ĐH & TĐH
1970 Nguyễn Liễu Mai Austin, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Nguyễn Kim Duyên VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Nguyễn Thị Yến VIỆT NAM ĐH & TĐH
1970 Võ Thị Cẩm Châu VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Bùi Thị Ngọc Nhung Texas, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Bạch Nga Natalie California, USA ĐH & TĐH
1970 Chu Kim Quỳnh California, USA ĐH & TĐH
1970 Ngô Thị Phương Dung Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1970 Trần Thị Minh Tâm Montreal, CANADA ĐẠI HỘI
1970 Tô Anh Hà Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1970 Lương Thị Đẹp Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1970 Trần Thị Kim Ngọc USA ĐẠI HỘI
1970 Phượng Nguyễn Meeke Dallas, USA ĐH & TĐH
1970 Hoa Dao Phung USA TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Nguyễn Thị Thanh Quang USA ĐH & TĐH
1970 Dương Khánh Ninh USA TIỀN ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Bích Uyên California, USA ĐẠI HỘI
1971 Trần Thị Mỹ Hạnh Houston, USA ĐH & TĐH
1971 Dương Châu Mỹ Ngọc Houston, USA ĐH & TĐH
1971 Phượng Callaway USA ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Ngọc Bích VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Thị Sắp VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Thị Xuyến USA ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Thị Minh Hương USA ĐẠI HỘI
1971 Đào Thị Kiềng USA ĐẠI HỘI
1971 Phan Thị Nguyệt Minh USA ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Ngọc Vân Khương USA ĐẠI HỘI
1971 Nguyễn Ngọc Phương Toronto, CANADA ĐẠI HỘI
1971 Vũ Thị Kim Chung VIỆT NAM ĐH & TĐH
1971 Lê Thị Ngọc Nữ Houston, USA ĐH & TĐH
1971 Phạm Thị Kim Quân USA ĐH & TĐH
1971 Trương Bạch Loan CANADA ĐH & TĐH
1971 Nguyễn Kim Thuần USA ĐH & TĐH
1971 Đặng Thị Thu Thủy CANADA ĐH & TĐH