Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1969 Nguyễn Thị Hoàng Điệp Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Đỗ Đăng Thủy Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Nguyễn Thị Hồng Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Đặng Lương Nguyệt USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn Ngọc Trâm USA ĐH & TĐH
1969 Lê ngọc Thu USA ĐH & TĐH
1969 Huỳnh Kim Nga USA ĐH & TĐH
1969 Hoàng Thị Thành USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn Thị Nức USA ĐH & TĐH
1969 Trần Tuyết Thơ USA ĐH & TĐH
1969 Trần Bích Liên USA ĐH & TĐH
1969 Đàm Phương Thanh Dallas, USA ĐẠI HỘI
1969 Mai Thị Xuân VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Cao Thị Loan USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Mai Thị Minh Thu USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Phạm Thị Lan Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Nguyễn Ngọc Khanh Dallas, USA ĐH & TĐH
1969 Trần Thị Phương Thủy VIỆT NAM ĐH & TĐH
1970 Trần Hoàng Mai CANADA ĐẠI HỘI
1970 Đinh Thị Năng Cứu CANADA ĐẠI HỘI
1970 Lê Kim Anh USA ĐẠI HỘI
1970 Trần Quý AUSTRALIA ĐH & TĐH
1970 Cao Ngọc Tính CANADA TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Cindi Hồng Doana USA ĐẠI HỘI
1970 Trần Phụng USA ĐH & TĐH
1970 Hồ Thái USA ĐH & TĐH
1970 Đào Kim Ngọc VIỆT NAM ĐH & TĐH
1970 Nguyễn Thị Thoa CANADA TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Nguyễn Kim Nhung USA TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Lưu Thị Phụng USA ĐẠI HỘI
1970 Huỳnh Thị Kim Lan North Carolina, USA ĐH & TĐH
1970 Xuân Kiều USA ĐH & TĐH
1970 Huỳnh Thi Duy Đào VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Trần Thị Mai VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Trương Thị Lan VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1970 Võ Kim Anh VIỆT NAM ĐH & TĐH