Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1969 Đặng Ngọc Thúy CANADA ĐH & TĐH
1969 Trần Thị Thanh Hương VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Phạm Thị Bích Nguyên VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Lê Thị Phương Mai VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Cao Liên Chi VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Huỳnh Thị Ánh Hường VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Dương Thị Minh Nguyệt VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Lương Thị Kim USA ĐH & TĐH
1969 Trịnh T. Cẩm Hồng USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Ngô Thị Điệp Houston, USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn Thị Hoàng Điệp Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Nguyễn Thị Hồng Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Đặng Lương Nguyệt USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn Ngọc Trâm USA ĐH & TĐH
1969 Lê ngọc Thu USA ĐH & TĐH
1969 Huỳnh Kim Nga USA ĐH & TĐH
1969 Hoàng Thị Thành USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn Thị Nức USA ĐH & TĐH
1969 Trần Tuyết Thơ USA ĐH & TĐH
1969 Trần Bích Liên USA ĐH & TĐH
1969 Đàm Phương Thanh Dallas, USA ĐẠI HỘI
1969 Mai Thị Xuân VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Cao Thị Loan USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Mai Thị Minh Thu USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Phạm Thị Lan Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Nguyễn Ngọc Khanh Dallas, USA ĐH & TĐH
1969 Trần Thị Phương Thủy VIỆT NAM ĐH & TĐH
1970 Trần Hoàng Mai CANADA ĐẠI HỘI
1970 Đinh Thị Năng Cứu CANADA ĐẠI HỘI