Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1968 Nguyễn Thị Tuyết Mai VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1968 Đào Thị Hương VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1968 Trần Minh Nguyệt Texas, USA ĐH & TĐH
1968 Đặng Thị Vi VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1968 Nguyễn Thị Uyên AUSTRALIA ĐH & TĐH
1968 Vũ Thị Rõ USA ĐH & TĐH
1968 Huỳnh Thanh Tú USA TIỀN ĐẠI HỘI
1968 Trần Thị Kim Dung VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Phạm Diệu Nguyệt USA ĐH & TĐH
1969 Trịnh Ngọc Hiền USA ĐH & TĐH
1969 Mai Thị Hường Dallas, USA ĐH & TĐH
1969 Yên Hạc Trần Kim Thoa California, USA ĐH & TĐH
1969 Cao Thị Thanh Austin, USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn T. Tuyết Lang USA ĐH & TĐH
1969 Nông Thu Hà USA ĐH & TĐH
1969 Trần Kim Thuần USA ĐH & TĐH
1969 Trần Minh Yến USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn Tường Vân USA ĐH & TĐH
1969 Phan Diên Hồng CANADA ĐH & TĐH
1969 Võ Thu Hà GERMANY ĐH & TĐH
1969 Thái Thanh Hoa USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Trần Thị Nhung USA ĐH & TĐH
1969 Hoàng Mỹ Lâm GERMANY ĐH & TĐH
1969 Lê Phương Thúy USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Đỗ Trần Kim USA TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Lê Ngọc Lê VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1969 Phạm Thị Bích USA ĐH & TĐH
1969 Nguyễn Thị Phú FRANCE ĐH & TĐH
1969 Lý Kim Hà USA ĐH & TĐH
1969 Bành Thị Thạnh Coco Delatorre USA ĐH & TĐH