Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1968 Vũ Thị Ngọc Anh California, USA ĐH & TĐH
1968 Nguyễn Thị Loan Houston, USA ĐH & TĐH
1968 Trần Huyền Trâm USA ĐH & TĐH
1968 Nguyễn Thị Thanh Hải USA ĐH & TĐH
1968 Nguyễn Kim Thanh Houston, USA ĐH & TĐH
19̉68 Vũ Thị Hậu Houston, USA ĐH & TĐH
1968 Chu Trần Bích Diệp Houston, USA ĐH & TĐH
1968 Nguyễn Thị Nhẽ Winnipeg, CANADA ĐH & TĐH
1968 Hoàng Mỹ Hương California, USA ĐH & TĐH
1968 Rodriguez, Hien T Dallas, USA ĐH & TĐH
1968 Lý Bạch Tuyết Austin, USA ĐH & TĐH
1968 Phạm T Láng USA ĐH & TĐH
1968 Thái N. Thanh Hảo USA ĐẠI HỘI
1968 Trần Kim Thảo USA ĐH & TĐH
1968 Shrader, Nguyệt USA ĐẠI HỘI
1968 Đỗ Lan Hương USA ĐẠI HỘI
1968 Nguyễn Thị Ngân Hà CANADA ĐH & TĐH
1968 Nguyễn T. Minh Tân GERMANY ĐH & TĐH
1968 Phạm Thu Giang CANADA ĐH & TĐH
1968 Nguyễn Phương Lan CANADA ĐH & TĐH
1968 Trương Hoa USA ĐẠI HỘI
1968 Trương Thúy USA ĐẠI HỘI
1968 Nguyễn Kim Anh USA ĐH & TĐH
1968 Ngô Tuyết USA ĐẠI HỘI
1968 Trần Ngọc Trân USA ĐẠI HỘI
1968 Trương Loan Phượng Virginia, USA ĐẠI HỘI
1968 Phạm Thị Bảo Hòa VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1968 Dung Nguyễn Houston, USA ĐẠI HỘI
1968 Nguyễn Thị Thu Thủy VIỆT NAM ĐH & TĐH
1968 Phạm Cúc Hoa VIỆT NAM ĐH & TĐH