Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1968 Nguyễn T. Minh Tân GERMANY ĐH & TĐH
1968 Phạm Thu Giang CANADA ĐH & TĐH
1968 Nguyễn Phương Lan CANADA ĐH & TĐH
1968 Trương Hoa USA ĐẠI HỘI
1968 Trương Thúy USA ĐẠI HỘI
1968 Nguyễn Kim Anh USA ĐH & TĐH
1968 Ngô Tuyết USA ĐẠI HỘI
1968 Trần Ngọc Trân USA ĐẠI HỘI
1968 Trương Loan Phượng Virginia, USA ĐẠI HỘI
1968 Phạm Thị Bảo Hòa VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1968 Dung Nguyễn Houston, USA ĐẠI HỘI
1968 Nguyễn Thị Thu Thủy VIỆT NAM ĐH & TĐH
1968 Phạm Cúc Hoa VIỆT NAM ĐH & TĐH
1968 Nguyễn Thị Tuyết Mai VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1968 Đào Thị Hương VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1968 Trần Minh Nguyệt Texas, USA ĐH & TĐH
1968 Đặng Thị Vi VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1968 Nguyễn Thị Uyên AUSTRALIA ĐH & TĐH
1968 Vũ Thị Rõ USA ĐH & TĐH
1968 Huỳnh Thanh Tú USA TIỀN ĐẠI HỘI
1968 Trần Thị Kim Dung VIỆT NAM ĐH & TĐH
1969 Phạm Diệu Nguyệt USA ĐH & TĐH
1969 Trịnh Ngọc Hiền USA ĐH & TĐH
1969 Mai Thị Hường Dallas, USA ĐH & TĐH
1969 Yên Hạc Trần Kim Thoa California, USA ĐH & TĐH
1969 Cao Thị Thanh Austin, USA ĐH & TĐH