Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1965 Nguyễn Ngọc Thanh Dallas, USA ĐH & TĐH
1965 Bùi Tố Loan Houston, USA ĐẠI HỘI
1966 Nguyễn Thi Linh Houston, USA ĐH & TĐH
1966 Vương Bá Diệp Virginia, USA ĐH & TĐH
1966 Trần Ngọc Anh CANADA ĐH & TĐH
1966 Dương Vân California, USA ĐH & TĐH
1966 Nguyễn Thị Thảo Montreal, CANADA ĐẠI HỘI
1966 Trần Ái Trung USA TIỀN ĐẠI HỘI
1966 Nguyễn Kim Phú USA TIỀN ĐẠI HỘI
1966 Lâm Liễu Kim CANADA ĐH & TĐH
1966 Trần Thu Phượng California, USA ĐH & TĐH
1966 Nguyễn Phương Lan California, USA ĐH & TĐH
1966 Phạm Thị Thanh Tâm AUSTRALIA ĐH & TĐH
1967 Vũ Thị Minh Nguyệt Winnipeg, CANADA ĐH & TĐH
1967 Kía Tân Colorado, USA ĐH & TĐH
1967 Bùi Như Hằng USA ĐH & TĐH
1967 Nguyễn Thanh Loan USA ĐH & TĐH
1967 Vũ Thị Khuê Virginia, USA ĐH & TĐH
1967 Nguyễn Như Sơn Ca Virginia, USA ĐH & TĐH
1967 Trần Thị Thúy Liễu Dallas, USA ĐẠI HỘI
1967 Phạm Thị Xoàn Houston, USA ĐH & TĐH
1967 Trần Thị Phước VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1967 Võ Thị Thương VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1967 Huỳnh Thị Năm VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1967 Ngô Thi Rang USA ĐH & TĐH
1967 Dao Thi Hanh USA ĐH & TĐH
1967 Dương Thị Duyên VIỆT NAM ĐH & TĐH
1967 Le Kim Thuy VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1967 Lê Kim Thủy Montreal, CANADA TIỀN ĐẠI HỘI
1968 Huỳnh Mai Hoàng VIỆT NAM ĐH & TĐH