Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1967 Trần Thị Thúy Liễu Dallas, USA ĐẠI HỘI
1967 Phạm Thị Xoàn Houston, USA ĐH & TĐH
1967 Trần Thị Phước VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1967 Võ Thị Thương VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1967 Huỳnh Thị Năm VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1967 Ngô Thi Rang USA ĐH & TĐH
1967 Dao Thi Hanh USA ĐH & TĐH
1967 Dương Thị Duyên VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1967 Le Kim Thuy VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1967 Lê Kim Thủy Montreal, CANADA TIỀN ĐẠI HỘI
1968 Huỳnh Mai Hoàng VIỆT NAM ĐH & TĐH
1968 Vũ Thị Ngọc Anh California, USA ĐH & TĐH
1968 Nguyễn Thị Loan Houston, USA ĐH & TĐH
1968 Trần Huyền Trâm USA ĐH & TĐH
1968 Nguyễn Thị Thanh Hải USA ĐH & TĐH
1968 Nguyễn Kim Thanh Houston, USA ĐH & TĐH
19̉68 Vũ Thị Hậu Houston, USA ĐH & TĐH
1968 Chu Trần Bích Diệp Houston, USA ĐH & TĐH
1968 Nguyễn Thị Nhẽ Winnipeg, CANADA ĐH & TĐH
1968 Hoàng Mỹ Hương California, USA ĐH & TĐH
1968 Rodriguez, Hien T Dallas, USA ĐH & TĐH
1968 Lý Bạch Tuyết Austin, USA ĐH & TĐH
1968 Phạm T Láng USA ĐH & TĐH
1968 Thái N. Thanh Hảo USA ĐẠI HỘI
1968 Trần Kim Thảo USA ĐH & TĐH
1968 Shrader, Nguyệt USA ĐẠI HỘI
1968 Đỗ Lan Hương USA ĐẠI HỘI
1968 Nguyễn Thị Ngân Hà CANADA ĐH & TĐH