Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1981 Lê Thị Nga VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Anh Đài California, USA ĐẠI HỘI
1981 Phạm Thị Thu Thủy Houston, USA ĐẠI HỘI