Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1981 Nguyễn Thanh Chung CANADA ĐẠI HỘI
1981 Đoàn Thu Thủy CANADA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thu Hoài Erin Dallas, USA ĐẠI HỘI
1981 Trương Quang Bích Ngọc Houston, USA ĐẠI HỘI
1981 Đào Minh Châu California, USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Hồng Nga Minnesota, USA ĐẠI HỘI
1981 Vũ Đoan Trang AUSTRALIA ĐẠI HỘI
1981 Phan Thái Lương Dung USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Liên Hương Houston, USA ĐẠI HỘI
1981 Hồ Nguyễn Anh Tú Washington DC, USA ĐẠI HỘI
1981 Chế Diệu Thảo California, USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thị Hà California, USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Gia Lai Houston, USA ĐẠI HỘI
1981 Hoàng Thái Thủy Seattle, USA ĐẠI HỘI
1981 Vũ Lệ Hằng USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Mai Bảo Trâm VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Phạm Nguyễn Thu Trang VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Đinh Xuân Huyên Vancouver, CANADA ĐẠI HỘI
1981 Bùi Phương Lý Texas, USA ĐẠI HỘI
1981 Cao Kim Yến Houston, USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thị Hà VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Lê Thị Mỹ Vân Texas, USA ĐẠI HỘI
1981 Phạm Thị Phượng Tuyền VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Trần Thùy Liên CANADA ĐẠI HỘI
1981 Trần Thị Ngọc Lan VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Lê Thị Thanh Thủy Dallas, USA ĐẠI HỘI
1981 Ngô Mộng Điệp FRANCE ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thị Khuê Tú CANADA ĐẠI HỘI
1981 Phạm Thị Hoàng Oanh VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Phạm Thị Hoàng Nhụy VIỆT NAM ĐẠI HỘI