Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1980 Hoàng Thị Thúy Hương VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1980 Van Swann USA ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Thúy Hồng Houston, USA ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Thị Ngọc Hân USA ĐẠI HỘI
1980 Thái Kim Liên Virginia, USA ĐẠI HỘI
1980 Bùi Quỳnh Giao California, USA ĐẠI HỘI
1980 Khổng Thị Như Chi Oklahoma, USA ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Trần Mỹ Phương Dallas, USA ĐH & TĐH
1980 Nguyễn Anh Thư California, USA ĐH & TĐH
1980 Nguyễn Kim Oanh Virginia, USA ĐH & TĐH
1980 Bùi Ngọc Ly Cơ Montreal, CANADA ĐẠI HỘI
1980 Phùng Thị Khuê Tú USA ĐẠI HỘI
1980 Vũ Thị Kim Phụng USA ĐH & TĐH
1980 Hoàng Kim Phượng USA ĐH & TĐH
1980 Lê Mộng Hà USA ĐẠI HỘI
1980 Tô Thị Liễu USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thị Kim Phụng USA ĐẠI HỘI
1981 Đinh Tâm Thanh USA ĐẠI HỘI
1981 Huỳnh Thị Thu Hồng Austin, USA ĐẠI HỘI
1981 Lê Thị Ngọc Thủy VIỆT NAM ĐẠI HỘI
19̉81 Trần Thị Thủy Bạch VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Phi Minh Thu Texas ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thị Hoàng Mai VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Cẩm Phương Seattle, USA ĐẠI HỘI
1981 Phạm Vân Trang Ottawa, CANADA ĐẠI HỘI
1981 Trần Thị Kim Hà VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Trần Thị Liên Hương VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Nhật Minh CANADA ĐẠI HỘI
1981 Dương Thị Thúy Hằng Oregon, USA ĐẠI HỘI
1981 Lâm Thị Thiên Hương USA ĐẠI HỘI