Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1981 Lê Thị Ngọc Thủy VIỆT NAM ĐẠI HỘI
19̉81 Trần Thị Thủy Bạch VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Phi Minh Thu Texas ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thị Hoàng Mai VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Cẩm Phương Seattle, USA ĐẠI HỘI
1981 Phạm Vân Trang Ottawa, CANADA ĐẠI HỘI
1981 Trần Thị Kim Hà VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Trần Thị Liên Hương VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Nhật Minh CANADA ĐẠI HỘI
1981 Dương Thị Thúy Hằng Oregon, USA ĐẠI HỘI
1981 Lâm Thị Thiên Hương USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thanh Chung CANADA ĐẠI HỘI
1981 Đoàn Thu Thủy CANADA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thu Hoài Erin Dallas, USA ĐẠI HỘI
1981 Trương Quang Bích Ngọc Houston, USA ĐẠI HỘI
1981 Đào Minh Châu California, USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Hồng Nga Minnesota, USA ĐẠI HỘI
1981 Vũ Đoan Trang AUSTRALIA ĐẠI HỘI
1981 Phan Thái Lương Dung USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Liên Hương Houston, USA ĐẠI HỘI
1981 Hồ Nguyễn Anh Tú Washington DC, USA ĐẠI HỘI
1981 Chế Diệu Thảo California, USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Thị Hà California, USA ĐẠI HỘI
1981 Nguyễn Gia Lai Houston, USA ĐẠI HỘI
1981 Hoàng Thái Thủy Seattle, USA ĐẠI HỘI
1981 Vũ Lệ Hằng USA ĐẠI HỘI