Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1963 Nguyễn Quyên USA ĐH & TĐH
1963 Nghiêm Phúc Thuần USA ĐH & TĐH
1963 Phạm Thị Ngọc FRANCE ĐH & TĐH
1963 Trần-Nguyễn N Sương USA ĐH & TĐH
1963 Lê Thị Ngọc Lan USA ĐH & TĐH
1963 Trần Hồng Hương USA ĐH & TĐH
1963 Trần Phương Dung Houston, USA ĐH & TĐH
1963 Nguyễn Đào Tơ USA ĐH & TĐH
1963 Lê Huỳnh Tuyết Nga USA ĐH & TĐH
1963 Trần Thu Dung California, USA ĐH & TĐH
1963 Nguyễn Thị Yến Minnesota, USA ĐH & TĐH
1963 Nguyễn Ngọc Yến Houston, USA ĐH & TĐH
1963 Dung Huỳnh Lewis USA ĐH & TĐH
1963 Nguyễn Thanh Thúy USA ĐH & TĐH
1963 Nguyễn Thị Dung FRANCE ĐH & TĐH
1964 Trịnh Thị Kim Ba VIỆT NAM ĐH & TĐH
1964 Võ Kim Thoàn USA ĐH & TĐH
1964 Nguyễn Thị Hương USA TIỀN ĐẠI HỘI
1964 Thuy Morton USA TIỀN ĐẠI HỘI
1964 Dzung Nguyễn Abney Dallas, USA ĐH & TĐH
1964 Hoa Liêng Quan USA ĐH & TĐH
1964 Nga Hawker USA TIỀN ĐẠI HỘI
1964 Hồ Thị Ngọc Hạnh USA TIỀN ĐẠI HỘI
1965 Bùi Lệ Chi Virginia, USA ĐH & TĐH
1965 Trần Thị Tuyết Austin, USA ĐH & TĐH
1965 Nguyễn Thị Kim VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1965 Huỳnh Thị Duy Oanh VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1965 Trần Thị Thu VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1965 Trần Thị Lý Houston, USA ĐH & TĐH
1965 Lai Thi Tuyt USA ĐH & TĐH