Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1963 Trần Phương Dung Houston, USA ĐH & TĐH
1963 Nguyễn Đào Tơ USA ĐH & TĐH
1963 Lê Huỳnh Tuyết Nga USA ĐH & TĐH
1963 Trần Thu Dung California, USA ĐH & TĐH
1963 Nguyễn Thị Yến Minnesota, USA ĐH & TĐH
1963 Nguyễn Ngọc Yến Houston, USA ĐH & TĐH
1963 Dung Huỳnh Lewis USA ĐH & TĐH
1963 Nguyễn Thanh Thúy USA ĐH & TĐH
1963 Nguyễn Thị Dung FRANCE ĐH & TĐH
1964 Trịnh Thị Kim Ba VIỆT NAM ĐH & TĐH
1964 Võ Kim Thoàn USA ĐH & TĐH
1964 Nguyễn Thị Hương USA TIỀN ĐẠI HỘI
1964 Thuy Morton USA TIỀN ĐẠI HỘI
1964 Dzung Nguyễn Abney Dallas, USA ĐH & TĐH
1964 Hoa Liêng Quan USA ĐH & TĐH
1964 Nga Hawker USA TIỀN ĐẠI HỘI
1964 Hồ Thị Ngọc Hạnh USA TIỀN ĐẠI HỘI
1965 Bùi Lệ Chi Virginia, USA ĐH & TĐH
1965 Trần Thị Tuyết Austin, USA ĐH & TĐH
1965 Nguyễn Thị Kim VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1965 Huỳnh Thị Duy Oanh VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1965 Trần Thị Thu VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1965 Trần Thị Lý Houston, USA ĐH & TĐH
1965 Lai Thi Tuyt USA ĐH & TĐH
1965 Nguyễn Ngọc Thanh Dallas, USA ĐH & TĐH
1965 Bùi Tố Loan Houston, USA ĐẠI HỘI
1966 Nguyễn Thi Linh Houston, USA ĐH & TĐH
1966 Vương Bá Diệp Virginia, USA ĐH & TĐH
1966 Trần Ngọc Anh CANADA ĐH & TĐH
1966 Dương Vân California, USA ĐH & TĐH
1966 Nguyễn Thị Thảo Montreal, CANADA ĐẠI HỘI
1966 Trần Ái Trung USA TIỀN ĐẠI HỘI
1966 Nguyễn Kim Phú USA TIỀN ĐẠI HỘI
1966 Lâm Liễu Kim CANADA ĐH & TĐH
1966 Trần Thu Phượng California, USA ĐH & TĐH
1966 Nguyễn Phương Lan California, USA ĐH & TĐH
1966 Phạm Thị Thanh Tâm AUSTRALIA ĐH & TĐH
1967 Vũ Thị Minh Nguyệt Winnipeg, CANADA ĐH & TĐH
1967 Kía Tân Colorado, USA ĐH & TĐH
1967 Bùi Như Hằng USA ĐH & TĐH
1967 Nguyễn Thanh Loan USA ĐH & TĐH
1967 Vũ Thị Khuê Virginia, USA ĐH & TĐH
1967 Nguyễn Như Sơn Ca Virginia, USA ĐH & TĐH