Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1980 Trần Thị Kim Anh VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1980 Trần Thị Ngọc Chân VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1980 Huỳnh Thị Phi Loan VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Thị Bạch Phượng VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Thy Dạ Hằng VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1980 Bùi Ngọc Thu VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Yên Ngọc VIỆT NAM ĐH & TĐH
1980 Nguyễn Phương Nam VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1980 Chương Thị Minh Loan VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Thị Bích Thủy VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1980 Lê Thị Kim Dung VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1980 Hoàng Thị Thúy Hương VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn T. Thu Hà USA ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Thúy Hồng Houston, USA ĐẠI HỘI
1980 Võ Thị Nhiên Lợi Austin, USA ĐẠI HỘI
1980 Lê Thị Hường VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1980 Thái Kim Liên Virginia, USA ĐẠI HỘI
1980 Hồ Thục Anh Maryland, USA ĐẠI HỘI
1980 Bùi Quỳnh Giao California, USA ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Thị Quỳnh Giao Virginia, USA ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Trần Mỹ Phương Dallas, USA ĐH & TĐH
1980 Nguyễn Anh Thư California, USA ĐH & TĐH
1980 Nguyễn Kim Oanh Virginia, USA ĐH & TĐH
1980 Bùi Ngọc Ly Cơ Montreal, CANADA ĐẠI HỘI
1980 Phùng Thị Khuê Tú USA ĐẠI HỘI
1980 Vũ Thị Kim Phụng USA ĐH & TĐH
1980 Hoàng Kim Phượng USA ĐH & TĐH
1980 Đàm Quỳnh Anh USA ĐH & TĐH
1981 Nguyễn Thị Kim Phụng USA ĐẠI HỘI
1981 Đinh Tâm Thanh USA ĐẠI HỘI
1981 Huỳnh Thị Thu Hồng Austin, USA ĐẠI HỘI