Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1979 Nguyễn Thùy Dương Connecticut, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Lệ Thanh California, USA ĐẠI HỘI
1979 Huỳnh-Trần Đông Lan California, USA ĐẠI HỘI
1979 Trần Như Băng California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Mỹ Diệu Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Khoa Phượng Tiên Virginia, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thúy Oanh California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Hoàng Linh California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Đạm Trang Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Lê Châu Bảo California, USA ĐẠI HỘI
1979 Thái Diệu Trâm Minnesota, USA ĐẠI HỘI
1979 Phạm Trần Túy Nga Texas, USA ĐH & TĐH
1979 Nguyễn T Ngọc Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Lý Kim Liên Atlanta, USA ĐẠI HỘI
1979 Võ Cẩm Hoàng California, USA ĐẠI HỘI
1979 Trần Thùy Khanh California, USA ĐẠI HỘI
1979 Phan Thu Thủy California, USA ĐẠI HỘI
1979 Vũ Bội Linh Kansas, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Tố Hoa California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Như Hòa Virginia, USA ĐẠI HỘI
1979 Trần Thu Trang Virginia, USA ĐẠI HỘI
1979 Lê T Tằm Ohio, USA ĐẠI HỘI
1979 Hồ Lan Chi California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn T Bích Liên California, USA ĐẠI HỘI
1979 Vũ Minh Châu California, USA ĐẠI HỘI
1979 Đoàn T Sửu CANADA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thúy Hồng Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Bùi Yến Hương Tennessee, USA ĐẠI HỘI
1979 Dương-Vũ Bích Thủy California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thu Trang FRANCE ĐẠI HỘI