Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1979 Nguyễn Tố Hoa California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Như Hòa Virginia, USA ĐẠI HỘI
1979 Trần Thu Trang Virginia, USA ĐẠI HỘI
1979 Lê T Tằm Ohio, USA ĐẠI HỘI
1979 Hồ Lan Chi California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn T Bích Liên California, USA ĐẠI HỘI
1979 Vũ Minh Châu California, USA ĐẠI HỘI
1979 Đoàn T Sửu CANADA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thúy Hồng Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Bùi Yến Hương Tennessee, USA ĐẠI HỘI
1979 Dương-Vũ Bích Thủy California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thu Trang FRANCE ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Ngọc Hương Texas, USA ĐH & TĐH
1979 Nguyễn T. Lệ Chi Georgia, USA ĐẠI HỘI
1979 Lê T. Phương Loan California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Quỳnh Trang Colorado, USA ĐẠI HỘI
1979 Tô Ngọc Nga Florida, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn T Kim Phượng New Mexico, USA ĐẠI HỘI
1979 Phạm Thị Hợp VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1979 Cao Hồng Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1979 Nancy Trương California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyen Minh Nguyet San Jose, USA ĐẠI HỘI
1979 Trần T. Minh Cầm VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thị Diệu Thúy USA ĐẠI HỘI
1979 Lã Thị Mai Lan Khánh USA ĐẠI HỘI
1979 Trần Thị Mỹ Dung VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1980 Darlene Nhung Nguyễn CANADA ĐẠI HỘI
1980 Đặng Thanh Thủy CANADA ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Thị Ngọc Khanh Virginia, USA ĐH & TĐH
1980 Trần Thị Ngọc Vân Virginia, USA ĐH & TĐH
1980 Trần T. LyLy California, USA ĐH & TĐH
1980 Lê Kiều Vân Virginia, USA ĐẠI HỘI
1980 Nguyễn Thị Anh Trâm California, USA ĐẠI HỘI
1980 Phan Thị Vân Hà Dallas, USA ĐẠI HỘI
1980 Lê Thu Thủy Virginia, USA ĐẠI HỘI