Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1978 Đặng Lâm Liễu Phương CANADA ĐH & TĐH
1978 Đặng Ban Mai Houston, USA ĐH & TĐH
1978 Võ Thị Ngọc Bích VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1978 Cấn Thị Bích Ngọc Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1978 Phạm Thị Hiền Texas, USA ĐH & TĐH
1978 Nguyễn Thị Tố Mai Sugar land, USA ĐẠI HỘI
1978 Ngo Nhan Hau San Jose, USA ĐẠI HỘI
1978 Kim Lien San Jose, USA ĐẠI HỘI
1978 Tran Hiep San Jose, USA ĐẠI HỘI
1978 Van Xuan Hoi San Jose, USA ĐẠI HỘI
1978 Đặng Thi Ty USA ĐẠI HỘI
1978 Nguyen Huong Thuy USA ĐẠI HỘI
1979 Đỗ Thị Kim Trâm VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1979 Trần Ly Băng Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Cao Anh Thư Austin, USA ĐH & TĐH
1979 Võ Kim Thư USA ĐH & TĐH
1979 Gabriella Hồng Nguyễn CANADA ĐẠI HỘI
1979 Vũ Kiều Trinh Houston, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Phan Thùy Linh Connecticut, USA ĐẠI HỘI
1979 Phạm T Thúy Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Vũ Ngọc Huyền Virginia, USA ĐẠI HỘI
1979 Vũ Ánh Hằng USA ĐẠI HỘI
1979 Lê Thanh Hà Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thanh Thúy California, USA ĐẠI HỘI
1979 Hoàng Đinh Tâm Đan Virginia, USA ĐẠI HỘI
1979 Tống Kim Anh USA ĐẠI HỘI
1979 Đinh Mỹ Hạnh CANADA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thụy Uyển GERMANY ĐẠI HỘI
1979 Cao Bạch Kim Loan Delaware, USA ĐẠI HỘI