Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1979 Vũ Kiều Trinh Houston, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Phan Thùy Linh Connecticut, USA ĐẠI HỘI
1979 Phạm T Thúy Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Vũ Ngọc Huyền Virginia, USA ĐẠI HỘI
1979 Vũ Ánh Hằng USA ĐẠI HỘI
1979 Lê Thanh Hà Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thanh Thúy California, USA ĐẠI HỘI
1979 Hoàng Đinh Tâm Đan Virginia, USA ĐẠI HỘI
1979 Tống Kim Anh USA ĐẠI HỘI
1979 Đinh Mỹ Hạnh CANADA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thụy Uyển GERMANY ĐẠI HỘI
1979 Cao Bạch Kim Loan Delaware, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thùy Dương Connecticut, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Lệ Thanh California, USA ĐẠI HỘI
1979 Huỳnh-Trần Đông Lan California, USA ĐẠI HỘI
1979 Trần Như Băng California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Mỹ Diệu Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Khoa Phượng Tiên Virginia, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Thúy Oanh California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Hoàng Linh California, USA ĐẠI HỘI
1979 Nguyễn Đạm Trang Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Lê Châu Bảo California, USA ĐẠI HỘI
1979 Thái Diệu Trâm Minnesota, USA ĐẠI HỘI
1979 Phạm Trần Túy Nga Texas, USA ĐH & TĐH
1979 Nguyễn T Ngọc Texas, USA ĐẠI HỘI
1979 Lý Kim Liên Atlanta, USA ĐẠI HỘI
1979 Võ Cẩm Hoàng California, USA ĐẠI HỘI
1979 Trần Thùy Khanh California, USA ĐẠI HỘI
1979 Phan Thu Thủy California, USA ĐẠI HỘI
1979 Vũ Bội Linh Kansas, USA ĐẠI HỘI