Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1976 Lê Hồng Nhung VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Lê Thị Ngọc Hoa VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Trần Thu Trung USA ĐH & TĐH
1976 Nguyễn Thị Ngọc Dung USA ĐH & TĐH
1976 Trần Hoàng Lan USA ĐH & TĐH
1976 Vũ Thị Bích Thảo USA ĐH & TĐH
1976 Hoàng Thị Thu Tâm VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Phạm Thị Tiếng VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Trần Hoàng Phương USA ĐH & TĐH
1976 Biên Thị Thu Hương USA ĐH & TĐH
1976 Anh Trâm USA ĐẠI HỘI
1976 Từ Lệ Dung USA ĐH & TĐH
1976 Phan Lương Duyên USA ĐH & TĐH
1976 Vũ Phương Mai Houston, USA ĐẠI HỘI
1976 Nguyễn Thị Thanh Thủy VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Trần Thị Cẩm Hồng VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Đỗ Thị Phương Mai VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Nguyễn Thị Băng Tâm VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1976 Nguyễn Việt Nga Houston, USA ĐH & TĐH
1976 Trần Như Mai USA ĐẠI HỘI
1976 Hoàng Lê Xuân USA ĐẠI HỘI
1976 Lê Thị Tường Lan BELGIUM ĐH & TĐH
1976 Đặng Thị Kim Liên VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Huỳnh Thị Kim Lan VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Phan Thị Thân VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1976 Nguyễn Thị Hồng Hoàng VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1976 Lê Thị Minh Hồng VIỆT NAM ĐH & TĐH
1976 Nguyễn Thị Mến VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1976 Phạm Hoàng Oanh Montreal, CANADA ĐH & TĐH
1976 Nguyễn Thị Thơm Montreal, CANADA ĐH & TĐH