Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1974 Vũ Thanh Thủy Houston, USA ĐẠI HỘI
1975 Đặng Trần Bạch Yến Houston, USA ĐH & TĐH
1975 Cao Tố Lan Austin, USA ĐH & TĐH
1975 Chu Nguyên Thủy Arizona, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Trần Thị Sinh USA ĐH & TĐH
1975 Phạm Thị Lan VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Đặng Thị Ngọc Dung VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Nguyễn T. Minh Lễ GERMANY ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thúy Nga USA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thị Minh Nguyệt USA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thị Thanh Thảo CANADA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thanh Vân CANADA ĐH & TĐH
1975 Vũ Thị Thanh Vân CANADA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thị Thu Hường USA ĐH & TĐH
1975 Trần Lê Chân USA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thị Tuyết Nhung USA ĐH & TĐH
1975 Chung Mỹ Tiên USA ĐH & TĐH
1975 Đinh Thị Như Nguyện USA ĐH & TĐH
1975 Trần Bích Thủy USA ĐẠI HỘI
1975 Nguyễn Thị Nghĩa USA ĐH & TĐH
1975 Lê Thị Kim Anh USA ĐH & TĐH
1975 Đỗ Thị Hồng Vân USA ĐH & TĐH
1975 Hoàng Thị Anh Phương USA TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Nguyễn Thị Kiều Nga USA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thị Liên Hương USA ĐH & TĐH
1975 Đỗ Thị Lệ Hà USA ĐH & TĐH
1975 Lê Thị Phúc USA ĐH & TĐH
1975 Võ Thị Kim Hoàng CANADA ĐH & TĐH
1975 Phạm Thị Kim Thanh AUSTRALIA ĐH & TĐH
1975 Trần Thị Hòa USA ĐH & TĐH