Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1974 Nguyễn Thị Cẩm Vân USA ĐH & TĐH
1974 Hà Thị Liên Hương USA ĐH & TĐH
1974 Đỗ Thị Xuân Hồng USA ĐH & TĐH
1974 Thúy Nguyễn USA ĐẠI HỘI
1974 Phạm Thu Hương California, USA ĐH & TĐH
1974 Đồng Thị Thủy VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1974 Nguyễn Thị Tuyết Mai Montreal, CANADA TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Lê Thị Hồng VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Nguyễn Thị Hiền Houston, USA ĐẠI HỘI
1974 Nguyễn Thị Hồng Duyên California, USA ĐH & TĐH
1974 Cao Phạm Kim Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Vũ Thanh Thủy Houston, USA ĐẠI HỘI
1975 Đặng Trần Bạch Yến Houston, USA ĐH & TĐH
1975 Cao Tố Lan Austin, USA ĐH & TĐH
1975 Chu Nguyên Thủy Arizona, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Trần Thị Sinh USA ĐH & TĐH
1975 Vũ Thị Mỵ VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Phạm Thị Lan VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Đặng Thị Ngọc Dung VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1975 Nguyễn T. Minh Lễ GERMANY ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thúy Nga USA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thị Minh Nguyệt USA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thị Thanh Thảo CANADA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thanh Vân CANADA ĐH & TĐH
1975 Vũ Thị Thanh Vân CANADA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thị Thu Hường USA ĐH & TĐH
1975 Trần Lê Chân USA ĐH & TĐH
1975 Nguyễn Thị Tuyết Nhung USA ĐH & TĐH