Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1974 Nguyễn Thị Thái VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Lý Thị Kim Dung VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Lê Thị Tuyết Nga VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Lô Thị Mỹ Linh VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Nguyễn Thị Thanh Thủy VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Lâm Ngọc Yến VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Nguyễn Thị Yến Oanh VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Bính Đoàn USA ĐH & TĐH
1974 Châu Thị Hạnh USA TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Lê Thị Hồng Vân VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Nguyễn Thị Trinh VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Đặng Thị Kim Loan VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Anh Rohrbach Sammamish, USA ĐẠI HỘI
1974 Phạm Thị Anh Thư California, USA ĐẠI HỘI
1974 Chế Thị Diệu Thu USA ĐẠI HỘI
1974 Nguyễn Thị Cẩm Vân USA ĐH & TĐH
1974 Hà Thị Liên Hương USA ĐH & TĐH
1974 Đỗ Thị Xuân Hồng USA ĐH & TĐH
1974 Thúy Nguyễn USA ĐẠI HỘI
1974 Phạm Thu Hương California, USA ĐH & TĐH
1974 Đồng Thị Thủy VIỆT NAM ĐẠI HỘI
1974 Lê Thị Hồng VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Nguyễn Thị Hiền Houston, USA ĐẠI HỘI
1974 Nguyễn Thị Hồng Duyên California, USA ĐH & TĐH
1974 Cao Phạm Kim Houston, USA TIỀN ĐẠI HỘI