Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1973 Vũ Hồng Vân California, USA ĐH & TĐH
1973 Luyện Thanh Minh California, USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Phương Thúy USA ĐH & TĐH
1973 Trần Thị Mai Trang CANADA TIỀN ĐẠI HỘI
1973 Phạm Thị Diệu Thủy USA ĐH & TĐH
1973 Bùi T. Ngọc Dung Texas, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1973 Hồ T. Thùy Washington DC, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1973 Trần Thị Hằng USA ĐH & TĐH
1973 Lương Thuần USA ĐH & TĐH
1973 Vương Thúy Lệ USA ĐẠI HỘI
1973 Trần Khánh Chi CANADA ĐH & TĐH
1973 Ngô Thanh Kiều DENMARK ĐẠI HỘI
1973 Huỳnh Bích Phước USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Thị Bạch Phượng USA ĐH & TĐH
1973 Lục Thị Phương Vân USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Tuyết Mai AUSTRALIA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Phương Lê California, USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn T. Minh Tâm USA TIỀN ĐẠI HỘI
1973 Phạm Thị Ngọc Ánh USA TIỀN ĐẠI HỘI
1973 Nguyễn Kim Hoàng USA TIỀN ĐẠI HỘI
1973 Phan Thị Sách California, USA ĐH & TĐH
1973 Trì Liên USA ĐH & TĐH
1974 Tạ Thanh Duy Lý Houston, USA ĐẠI HỘI
1974 Vũ Thị Minh Tâm Winnipeg, CANADA ĐH & TĐH
1974 Võ Ngọc Trang CANADA ĐẠI HỘI
1974 Lê Xuân Mai USA ĐẠI HỘI
1974 Lê Hoàng Yến USA ĐẠI HỘI
1974 Tôn Như Hương Virginia, USA ĐH & TĐH
1974 Phạm Hiếu Thuận Virginia, USA ĐH & TĐH
1974 Phạm Thị Tuyết Mai USA ĐH & TĐH