Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1974 Lê Hoàng Yến USA ĐẠI HỘI
1974 Tôn Như Hương Virginia, USA ĐH & TĐH
1974 Phạm Hiếu Thuận Virginia, USA ĐH & TĐH
1974 Phạm Thị Tuyết Mai USA ĐH & TĐH
1974 Trần Ngọc Đáng VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Nguyễn Thị Thái VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Lý Thị Kim Dung VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Lê Thị Tuyết Nga VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Lô Thị Mỹ Linh VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Nguyễn Thị Thanh Thủy VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Lâm Ngọc Yến VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Nguyễn Thị Yến Oanh VIỆT NAM ĐH & TĐH
1974 Bính Đoàn USA ĐH & TĐH
1974 Lê Thị Bích Phượng VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Nguyễn Ngọc Lê VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Vũ Thị Ngọc Thúy VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Trần Thị Minh VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Châu Thị Hạnh USA TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Lê Thị Hồng Vân VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Nguyễn Thị Trinh VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Đoàn Thị Tường Vân VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Đặng Thị Kim Loan VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Anh Rohrbach Sammamish, USA ĐẠI HỘI
1974 Phạm Thị Anh Thư California, USA ĐẠI HỘI
1974 Chế Thị Diệu Thu USA ĐẠI HỘI