Danh Sách Cựu Nữ Sinh Gia Long Ghi Danh Tham Dự
Tiền Đại Hội & Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX
– 2019

 
NIÊN KHÓA HỌ VÀ TÊN NƠI CƯ NGỤ THAM DỰ
1973 Vũ Thị Nguyệt Hà USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Thị Tuyết Mai USA ĐH & TĐH
1973 Vũ Thị Nam Lai USA ĐH & TĐH
1973 Đinh Thị Nguyệt USA ĐH & TĐH
1973 Lục Thị Đoàn USA ĐH & TĐH
1973 Bùi Thị Ngọc Hoa VIỆT NAM TIỀN ĐẠI HỘI
1973 Phương Thị Phi Nga GERMANY ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Anh Đào Houston, USA ĐẠI HỘI
1973 Nguyễn Ngọc Long California, USA ĐH & TĐH
1973 Vũ Hồng Vân California, USA ĐH & TĐH
1973 Luyện Thanh Minh California, USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Phương Thúy USA ĐH & TĐH
1973 Trần Thị Mai Trang CANADA TIỀN ĐẠI HỘI
1973 Phạm Thị Diệu Thủy USA ĐH & TĐH
1973 Bùi T. Ngọc Dung Texas, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1973 Hồ T. Thùy Washington DC, USA TIỀN ĐẠI HỘI
1973 Trần Thị Hằng USA ĐH & TĐH
1973 Lương Thuần USA ĐH & TĐH
1973 Vương Thúy Lệ USA ĐH & TĐH
1973 Trần Khánh Chi CANADA ĐH & TĐH
1973 Ngô Thanh Kiều DENMARK ĐH & TĐH
1973 Huỳnh Bích Phước USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Thị Bạch Phượng USA ĐH & TĐH
1973 Lục Thị Phương Vân USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Tuyết Mai AUSTRALIA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn Phương Lê California, USA ĐH & TĐH
1973 Nguyễn T. Minh Tâm USA TIỀN ĐẠI HỘI
1974 Tạ Thanh Duy Lý Houston, USA ĐẠI HỘI
1974 Vũ Thị Minh Tâm Winnipeg, CANADA ĐH & TĐH
1974 Võ Ngọc Trang CANADA ĐẠI HỘI
1974 Lê Xuân Mai USA ĐẠI HỘI