Danh Sách Cựu Giáo Sư Tham Dự
Đại Hội Gia Long Thế Giới Kỳ IX – 2019

 

 

GS Trần Văn Thuần
GS Trương Thị Khoa Nghi
GS Nguyễn Thanh Long
GS Huỳnh Thị Hoa
GS Vương Thị Lành
GS Nguyễn Kim Oanh
GS Nguyễn Nữ Trinh
GS Nguyễn Tuyết Anh
GS Chu Kim Long
GS Hoàng Thị Quỳnh Hoa
GS Đặng Thị Mỹ
GS Hồ Đắc A Trang
GS Vũ Bạch Cúc
GS Nguyễn Lân
GS Đỗ Thị Như Tuyết
GS Quách Tuyết Lan
GS Bùi Thị Nhụ
GS Thái Oanh Oanh
GS Trương Văn Minh
GS Châu Thị Ngọc Minh
GS Huỳnh Kim Loan
GS Lý Lạc Ngọc Điệp
GS Lương Thanh Kiệm
GS Trần Quang Tuấn