Ban Tổ Chức Ðại Hội Gia Long Thế Giới kỳ IX

 1. Ban Cố Vấn: Tất cả quý Giáo sư địa phương với sự hỗ trợ của quý Giáo sư trên thế giới và quý chị cựu Hội trưởng GL Houston
 2. Ban Điều Hành: Nguyễn Ngọc Hương, Phạm Trần Túy Nga, Phạm Thị Láng, Nguyễn Thị Loan
 3. Ban Báo Chí: Võ Kim Thư, Đặng Ban Mai, Lê Ngọc Lan
 4. Ban Quảng Cáo: Trần Ly Băng, Đào Kim Thoa
 5. Ban Du Lịch: Phạm Thị Láng, Lã Yến
 6. Ban Ghi Danh: Nguyễn Ngọc Hương, Bùi Thị Ngọc Nhung, Nguyễn Bích Đào, Trương Bích Ngọc, Nguyễn Liên Hương
 7. Ban Văn Nghệ: Vũ Dương Hà Hoa, Nguyễn Lệ Hiền
 8. Ban Khánh Tiết: Đặng Trần Bạch Yến, Huỳnh Thu Hồng
 9. Ban Tài Chánh: Phạm Trần Túy Nga, Nguyễn Liên Hương
 10. Ban Website:  Nguyễn Đạm Trang, Nguyễn Thục Trang
 11. Ban Lưu Niệm:  Tạ Duy Lý, Đinh Tâm Thanh
 12. Ban Liên Lạc Thầy Cô:  Lê Ngọc Lan, Nguyễn Thị Loan

 

EMAIL LIÊN LẠC:

lienlac.DHGLTG9@gmail.com

ghidanh.DHGLTG9@gmail.com

dulich.DHGLTG9@gmail.com

baochi.DHGLTG9@gmail.com

vannghe.DHGLTG9@gmail.com

thuquy.DHGLTG9@gmail.com